Author Archives: Slören 2

Information till medlemmarna

Föreningens Årsstämma 2020

Vi har av tradition genomfört vår årsstämma under maj – juni månad sedan föreningen bildades 1999.

Med anledning av den coronapandemi som nu drabbat vårt land och vår omvärld har styrelsen beslutat senarelägga årsstämman för 2020.

Beslutet har tagits i samråd med föreningens samtalspartner när det gäller juridiska föreningsfrågor och vår revisor. Av den information vi erhållit har det framgått att det är flera föreningar som tagit samma beslut.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att vi i Sverige tills vidare ej skall ha några sammankomster för den ålderskategori som omnämnts som 70+. När vi analyserar hur åldersfördelningen ser ut bland våra medlemmar finner vi att 50 % tillhör den åldersgruppen. Att vi skulle stänga ute så många medlemmar från årsstämman är inte demokratiskt.

När stämman kan genomföras får vi återkomma till längre fram under året.

Budget – Månadsavgifter för 2020 

Resultatutfallet för 2019 visar ett överskott på drygt 100 tkr högre än det vi budgeterade. Detta trots att vi hade ett kostsamt haveri på värmeväxlaren i pannrummet.

Vi gick in i 2020 med en behållning på våra banktillgodohavanden på totalt ca 1 Mkr och det känns mycket bra.

Det låga ränteläget kommer även under 2020 att påverka våra räntekostnader mycket positivt.

Styrelsen beslutade i början av året att binda räntan på 1/3 av våra lån med rörlig ränta. Lånet är bundet med en löptid på 5 år till en ränta på 1,081 %.

Hur räntan kommer att utvecklas på våra lån med rörlig ränta är det omöjligt att spekulera över idag.

Med nu kända kostnader för 2020 visar den framräknade budgeten ett överskott på ca 150 Tkr.

Med detta som grund har styrelsen beslutat att vi ligger kvar med de nuvarande avgifterna även för 2020.

En vädjan …

Vi måste alla visa respekt för den pandemi som nu drabbat Sverige och vår omvärld. Styrelsen vädjar till alla att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Håll kontakt med era grannar som i första hand befinner sig i åldersgruppen 70+. Kanske någon har behov av hjälp med att handla eller något annat viktigt.

Vid senaste veckostädningen rengjordes alla ledstänger i våra trapphus med handsprit. Sollanders kommer att utföra en extrastädning en gång i veckan framöver så länge behov finns. Man kommer då att sprita alla räcken och handtag. Även hissknapparna kommer att spritas samt andra ytor som vi ofta kommer i beröring med. Vid alla entrédörrar finns nu en handspritflaska utplacerad.

Använd dessa! Då bidrar vi alla till att inte sprida pandemin vidare.

Glad Påsk

Brf Styrelsen Slören 2

Information till medlemmarna 191002

Ny entreprenör för fastighetsskötsel och städning

Styrelsen genomförde tidigare under året en offertrunda där vi bjöd in några av de företag som är verksamma i branschen att lämna en offert för skötseln av våra markytor utomhus och gemensamma ytor inomhus. Efter granskning av offerterna har styrelsen beslutat att fortsättningsvis ge uppdraget till Martin Sollander AB. Företaget har sedan tidigare uppdraget för föreningarna Slören 1 och Länsen 3. Uppdraget gäller från 1 november 2019.

Gemensamma utrymmen på vindarna

Vindarna är nu städade från diverse saker som samlats där på senare år. Det är inte OK att ställa saker utanför det egna förrådet. Det här är viktigt att alla respekterar detta bl a för att underlätta städningen i gångarna på vinden.

Miljöboden som avstjälpningsplats   

I Miljöboden får endast läggas det som finns angivet på respektive kärl i boden. På senare tid har det dumpats diverse saker på golvet och det är inte tillåtet.

Våra parkeringsplatser

Efterfrågan på våra parkeringsplatser är stor. Tilldelningen sker i den turordning som finns i den kölista som ligger på vår hemsida. Vid tilldelning av en plats är det inte alla gånger möjligt att få den som ligger nära den egna lägenheten. Därför vädjar vi till alla som tilldelas en plats att visa hänsyn till andra medlemmars önskemål – att via byten- få möjlighet till en plats som ligger i närheten av bostaden.

Styrelsens ordförande

Något förslag på ny ordförande kunde ej presenteras på föreningsstämman i våras. Eftersom föreningen enligt lag är tvingade att ha en formell ordförande har Arne Sällström tagit på sig den rollen i avvaktan på att en ny kandidat kan presenteras.

TV, Bredband och telefoni.

Slören 2 har tecknat avtal med Telia för TV, Bredband och telefoni. Efter sommaren byter vi alltså TV leverantör och alla lägenheter får dessutom tillgång till Internet genom Telias bredband. I avtalet ingår också digital telefoni för de som så önskar.

Allt arbete skall ske i september-oktober och skall vara klart och fungera från den 1 november.
Du kan läsa mer information om kommande steg i bifogad fil. I den finns också den blankett som vi ber dig fylla i och lämna till Lars-Göran Larsson i postfacket på Regattagatan 1.

Slören 2 – Telia Trippel Play information Augusti 2018_08-23 till medlemmarna

 

Bilparkering

Styrelsen vill uppmana alla att se till att inga bilar parkeras på vår gård. Utryckningsfordon måste ha fri passage. Det är naturligtvis tillåtet att köra in bilen för att lasta i och ur vid förråden.

Information till medlemmarna November 2016

Nu är de maskiner i tvättstugan som krånglat utbytta. I tvättstugan står en ny tvättmaskin och en ny torktumlare av märket Miele. Det ligger användarinstruktioner på varje maskin.

Styrelsen vill påminna alla boenden i Slören 2 om att stänga av vattnet till diskmaskin och tvättmaskin när de inte används. Vid en eventuell vattenskada är det mycket viktigt för att det inte ska bli diskussioner om hemförsäkringen täcker skadan eller inte.

Jan Östlund påminner också om att inga föremål får förvaras utanför vindsförråden.

Information till medlemmarna September 2016

 • Broschyren över Slören 2 har uppdaterats. Den finns nu på vår hemsida. Du kommer också att få ett exemplar i din postlåda.

 • Vi har fått en ny rabatt vid Regattagatan 1. I början av september planterades lavendel, praktspirea och en rödbladig smällspirea och inom de närmaste veckorna kommer Mark att fylla på med lökväxter. Så i vår har Slören 2 ytterligare en rabatt att glädjas åt.

 • De maskiner i tvättstugan som krånglar ska bytas ut snarast. Styrelsen har begärt in en offert.

 • Vårt fönsterprojekt är nu helt avslutat.

 • För att göra en förändring av uteplats måste en beskrivning med skiss lämnas till styrelsen för bedömning. Förutsättningarna för eventuella ändringar är olika beroende på läget för t ex framkomlighet för gräsklippning och insyn hos grannar.

 • Sist men inte minst, Slören 2 behöver fler intresserade till Trädgårdsgruppen!! Anmäl dig till Anita Meyner, mobil 076-2210366

Information till medlemmarna December 2015

Här kommer glada nyheter och information om vad som händer och sker.

 Avgiftssänkning från 1 januari 2016.

Det extremt låga ränteläget väntas kvarstå även under 2016 enligt Riksbankens prognoser.
Våra räntekostnader kommer då att bli lägre än under innevarande år.
Vi har i budgeten för 2016 tagit höjd för ökade avskrivningar för bl a byte av fönstren och byggnationen av parkeringsplatserna vid Ankargatan 21.
Styrelsen ser inte några andra ökade kostnader som kan påverka vår ekonomi under 2016.

Med detta som grund har vi beslutat att sänka avgiften med 5% från 1 januari 2016. 

De nya avgifterna som gäller för respektive lägenhet framgår av specifikation under fliken Avtal

För de medlemmar som betalar avgiften via Autogiro kommer den nya avgiften att justeras från rsskiftet.

Fönsterprojektet är i hamn och vi har skrivit ett avtal med Windoor och en provinstallation är gjord på fönstret till vår tvättstuga. Arbetet beräknas starta någon gång under februari.

Nya styrenheter för motorvärmare installerade. Bruksanvisning under luckan.

Arbetet med att få bort häxringarna utanför Regattagatan 1 har påbörjats och fortsätter under våren.

För att underlätta den kommande snöröjningen behöver vi parkera i rutan och nära gatan så att plogen kommer fram på trottoaren.

 Styrelsen passar på att önska alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Information till medlemmarna mars 2015

Här kommer nyheter och information om vad som händer och sker.

·             Byte av serviceleverantör för våra hissar är klart och den nya leverantören Schindler tog över från årsskiftet. Påminner om att felanmälan för hiss skall i första hand göras till någon i styrelsen. Kontaktinformation finner du i trapphuset eller på vår hemsida.

·             Arbetet med att inventera och planera för åtgärder av våra fönster pågår.

·             Under året införs parkeringsavgift för parkering i området och information om detta går att finna på kommunens hemsida. Styrelsen har fått frågan om vi kan utöka våra egna parkeringsplatser. Arbetet pågår med att utreda möjligheterna samt kostnader för detta och presenteras på kommande årsmöte 19 maj.

·             Motioner till årsstämman önskas senast 8 maj.

·             Föreningens årsstämma kommer att äga rum 19 maj kl. 19.00–21.00 i Viksängskyrkans lokal Arken.

·             Brandmyndigheterna gör regelbundet brandsyn av vår fastighet. I brandsynen ingår att kontrollera att det finns något material i våra uppgångar samt utanför det egna förrådet. Styrelsen är personligt skyldiga att detta följs och vi uppmanar alla i föreningen att tänka på detta.

En ny detaljplan Dnr 2014/107 för Öster Mälarstrand går att finna på kommunens hemsida och länk på vår hemsida.

http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/Dp1820Planuppdrag.pdf

Information till medlemmarna December 2014

Här kommer en glad nyhet och information om vad som händer och sker.

Avgiftssänkning från 1 januari 2015
* Det extremt låga ränteläget som råder på marknaden påverkar våra räntekostnader mycket positivt för de lån som löper med rörlig ränta. Prognoserna från Riksbanken är att räntenivåerna tidigast kommer att ändras under senare delen av 2016. Med detta som grund har styrelsen beslutat att sänka avgifterna från 1 januari 2015. Sänkningen blir i genomsnitt 5 % och alla medlemmar kommer att erhålla en specifikation om vilka avgifter som gäller för respektive lägenhet.

* Du som har autogiro behöver inte göra någonting då Arne reglerar detta.

* Från årsskiftet kommer vid försäljning en överlåtelseavgift på 1500 kronor att införas och betalas av säljaren.

* Även i år kommer det att finnas möjlighet att låna sparkar för turer. Kontakta Lars-Göran Larsson Regattagatan 1. Telefonnummer finner du i varje trappa.

* Byte av serviceleverantör för våra hissar är klart och nya leverantören Schindler tar över från årsskiftet. Kontaktinformation kommer att finnas i trapphuset eller på vår hemsida.

* Inventering av våra fönsterproblem kommer att göras under vintern för utredning och beslut av åtgärd våren 2015

* Testa gärna era brandvarnare och byt batteri 1 gång/år. Lite sent TIPS 1 advent (1:a ljuset tänds)

Styrelsen önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Information till medlemmarna oktober 2014

Här kommer lite information om vad som hänt och sker framöver.

 • Gårdsgruppen under ledning av Anita Meyner har gjort ett mycket bra arbete. Under sommaren och hösten har de vårdat alla våra planteringar, häckar, träd m.m och där behov funnits uppgraderat med nya fina växter.
 • En översyn och uppgradering av underhållsplanen är gjord/pågår.
 • Byte av serviceleverantör för våra hissar pågår och ny leverantör tar över från årsskiftet. Kontaktinformation kommer att finnas i trapphuset eller på vår hemsida.
 • Problem med avloppsrör hörnet Regattagatan åtgärdat och utredning om orsaken pågår.
 • Inventering av våra fönsterproblem kommer att göras under hösten för utredning och beslut av åtgärd till våren 2015.
 • Testa gärna era brandvarnare och byt batteri 1 gång/år. TIPS 1 advent (1:a ljuset tänds)
 • Påminner om att man bara får kasta det som finns beskrivet på planscherna i miljöutrymmet. Exempel inga kartonger för 55 tums TV eller annat skrymmande som skall lämnas till återbruket.
 • Lekplatsens utformning har ändrats efter beslut på föreningens årsstämma.
 • Diskussionerna för byte av föreningens bredband, TV och telefoni har varit vilande då inget bra alternativ finns.Styrelsen