Author Archives: Slören 2

Gott Nytt 2021!

Gott Nytt 2021!

Ett mycket annorlunda år har nått sitt slut, ett år då vi kämpat med social distansering för att försöka undvika att smittas av covid-19. Även om mycket varit annorlunda så har arbetet i Brf Slören 2 rullat på någorlunda normalt. Vi blev tvungna att skjuta på årsstämman men i oktober lyckades vi till slut hålla den. Där avgick Ulla Eriksson ur styrelsen efter flera års engagerat arbete (Tack Ulla!!!) och vi fick välkomna in Annica Mejstedt (ordinarie) och Peter Brännström (suppleant).

Vid styrelsens senaste sammanträde gick vi bl a igenom budgetförslaget för 2021 och baserat på detta förslag beslutade styrelsen om oförändrad avgift, detta med reservation för eventuella oförutsedda händelser under året. Uppstår något under året som dramatiskt förändrar de ekonomiska förutsättningarna måste styrelsen självklart agera.

Föreningens Underhållsplan indikerar inte några större behov av underhåll under 2021 utan löpande åtgärdas det som eventuellt uppstår. En av de frågor styrelsen arbetar med är möjlighet att erbjuda plats för laddning av elbilar och laddhybrider, när styrelsen landat i ett konkret förslag återkommer vi med ytterligare information.

Vi slutar där vi började med att tillönska dig ett Gott Nytt 2021!

Styrelsen för Brf Slören 2

Peter Jonasson, ordförande

Information till medlemmarna

Föreningens Årsstämma 2020

Vi har av tradition genomfört vår årsstämma under maj – juni månad sedan föreningen bildades 1999.

Med anledning av den coronapandemi som nu drabbat vårt land och vår omvärld har styrelsen beslutat senarelägga årsstämman för 2020.

Beslutet har tagits i samråd med föreningens samtalspartner när det gäller juridiska föreningsfrågor och vår revisor. Av den information vi erhållit har det framgått att det är flera föreningar som tagit samma beslut.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att vi i Sverige tills vidare ej skall ha några sammankomster för den ålderskategori som omnämnts som 70+. När vi analyserar hur åldersfördelningen ser ut bland våra medlemmar finner vi att 50 % tillhör den åldersgruppen. Att vi skulle stänga ute så många medlemmar från årsstämman är inte demokratiskt.

När stämman kan genomföras får vi återkomma till längre fram under året.

Budget – Månadsavgifter för 2020 

Resultatutfallet för 2019 visar ett överskott på drygt 100 tkr högre än det vi budgeterade. Detta trots att vi hade ett kostsamt haveri på värmeväxlaren i pannrummet.

Vi gick in i 2020 med en behållning på våra banktillgodohavanden på totalt ca 1 Mkr och det känns mycket bra.

Det låga ränteläget kommer även under 2020 att påverka våra räntekostnader mycket positivt.

Styrelsen beslutade i början av året att binda räntan på 1/3 av våra lån med rörlig ränta. Lånet är bundet med en löptid på 5 år till en ränta på 1,081 %.

Hur räntan kommer att utvecklas på våra lån med rörlig ränta är det omöjligt att spekulera över idag.

Med nu kända kostnader för 2020 visar den framräknade budgeten ett överskott på ca 150 Tkr.

Med detta som grund har styrelsen beslutat att vi ligger kvar med de nuvarande avgifterna även för 2020.

En vädjan …

Vi måste alla visa respekt för den pandemi som nu drabbat Sverige och vår omvärld. Styrelsen vädjar till alla att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Håll kontakt med era grannar som i första hand befinner sig i åldersgruppen 70+. Kanske någon har behov av hjälp med att handla eller något annat viktigt.

Vid senaste veckostädningen rengjordes alla ledstänger i våra trapphus med handsprit. Sollanders kommer att utföra en extrastädning en gång i veckan framöver så länge behov finns. Man kommer då att sprita alla räcken och handtag. Även hissknapparna kommer att spritas samt andra ytor som vi ofta kommer i beröring med. Vid alla entrédörrar finns nu en handspritflaska utplacerad.

Använd dessa! Då bidrar vi alla till att inte sprida pandemin vidare.

Glad Påsk

Brf Styrelsen Slören 2

Information till medlemmarna 191002

Ny entreprenör för fastighetsskötsel och städning

Styrelsen genomförde tidigare under året en offertrunda där vi bjöd in några av de företag som är verksamma i branschen att lämna en offert för skötseln av våra markytor utomhus och gemensamma ytor inomhus. Efter granskning av offerterna har styrelsen beslutat att fortsättningsvis ge uppdraget till Martin Sollander AB. Företaget har sedan tidigare uppdraget för föreningarna Slören 1 och Länsen 3. Uppdraget gäller från 1 november 2019.

Gemensamma utrymmen på vindarna

Vindarna är nu städade från diverse saker som samlats där på senare år. Det är inte OK att ställa saker utanför det egna förrådet. Det här är viktigt att alla respekterar detta bl a för att underlätta städningen i gångarna på vinden.

Miljöboden som avstjälpningsplats   

I Miljöboden får endast läggas det som finns angivet på respektive kärl i boden. På senare tid har det dumpats diverse saker på golvet och det är inte tillåtet.

Våra parkeringsplatser

Efterfrågan på våra parkeringsplatser är stor. Tilldelningen sker i den turordning som finns i den kölista som ligger på vår hemsida. Vid tilldelning av en plats är det inte alla gånger möjligt att få den som ligger nära den egna lägenheten. Därför vädjar vi till alla som tilldelas en plats att visa hänsyn till andra medlemmars önskemål – att via byten- få möjlighet till en plats som ligger i närheten av bostaden.

Styrelsens ordförande

Något förslag på ny ordförande kunde ej presenteras på föreningsstämman i våras. Eftersom föreningen enligt lag är tvingade att ha en formell ordförande har Arne Sällström tagit på sig den rollen i avvaktan på att en ny kandidat kan presenteras.

Information till medlemmarna 190412

  • Årsstämman för Slören 2 kommer i år att hållas måndagen den 20 maj klockan 19:00. Lokal är bokad i Viksängskyrkan. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast 2 veckor före stämman.

  • Trädgårdsgruppen har planerat städdag för Slören 2´s medlemmar torsdagen den 9 maj kl 16:00.

  • Sist men inte minst, Slören 2 behöver fler intresserade till Trädgårdsgruppen!! Anmäl dig till Eva Holmgren, mobil 070-226 13 92

Styrelsen Slören 2

Installationen har startat

2018-09-18

Telia Trippel Play – Installationen har nu startat. Telia har börjat på Ankargatan 21 och fortsätter sedan med Regattagatn 1, 3, 5 och Ankargatan 23, 25.

Lars-Göran och Ulla från styrelsen hälsade Jimmy och Robert välkomna.

TV, Bredband och telefoni.

Slören 2 har tecknat avtal med Telia för TV, Bredband och telefoni. Efter sommaren byter vi alltså TV leverantör och alla lägenheter får dessutom tillgång till Internet genom Telias bredband. I avtalet ingår också digital telefoni för de som så önskar.

Allt arbete skall ske i september-oktober och skall vara klart och fungera från den 1 november.
Du kan läsa mer information om kommande steg i bifogad fil. I den finns också den blankett som vi ber dig fylla i och lämna till Lars-Göran Larsson i postfacket på Regattagatan 1.

Slören 2 – Telia Trippel Play information Augusti 2018_08-23 till medlemmarna

 

Våra portar

Som ni har märkt har vi problem med våra portar. Mark har varit här för att åtgärda felet men inte lyckats. Vi har därför engagerat två snickare som kommer hit för att undersöka och åtgärda våra problem. Eftersom de har semester en vecka till får vi vänta till vecka 32.

Årsstämma

Årsstämman.

Årsstämman för Slören 2 kommer i år att hållas torsdagen den 17 maj klockan 19:00. Lokal är bokad i Viksängskyrkan. Motioner ska vara inlämnade till Ulla Eriksson senast den 8 maj

Styrelsen vill önska alla en riktigt

GOD JUL

och samtidigt berätta att inga hyreshöjningar planeras för 2018 eftersom föreningens ekonomi är god.