Arkiv för April 2020

Information till medlemmarna

Föreningens Årsstämma 2020

Vi har av tradition genomfört vår årsstämma under maj – juni månad sedan föreningen bildades 1999.

Med anledning av den coronapandemi som nu drabbat vårt land och vår omvärld har styrelsen beslutat senarelägga årsstämman för 2020.

Beslutet har tagits i samråd med föreningens samtalspartner när det gäller juridiska föreningsfrågor och vår revisor. Av den information vi erhållit har det framgått att det är flera föreningar som tagit samma beslut.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att vi i Sverige tills vidare ej skall ha några sammankomster för den ålderskategori som omnämnts som 70+. När vi analyserar hur åldersfördelningen ser ut bland våra medlemmar finner vi att 50 % tillhör den åldersgruppen. Att vi skulle stänga ute så många medlemmar från årsstämman är inte demokratiskt.

När stämman kan genomföras får vi återkomma till längre fram under året.

Budget – Månadsavgifter för 2020 

Resultatutfallet för 2019 visar ett överskott på drygt 100 tkr högre än det vi budgeterade. Detta trots att vi hade ett kostsamt haveri på värmeväxlaren i pannrummet.

Vi gick in i 2020 med en behållning på våra banktillgodohavanden på totalt ca 1 Mkr och det känns mycket bra.

Det låga ränteläget kommer även under 2020 att påverka våra räntekostnader mycket positivt.

Styrelsen beslutade i början av året att binda räntan på 1/3 av våra lån med rörlig ränta. Lånet är bundet med en löptid på 5 år till en ränta på 1,081 %.

Hur räntan kommer att utvecklas på våra lån med rörlig ränta är det omöjligt att spekulera över idag.

Med nu kända kostnader för 2020 visar den framräknade budgeten ett överskott på ca 150 Tkr.

Med detta som grund har styrelsen beslutat att vi ligger kvar med de nuvarande avgifterna även för 2020.

En vädjan …

Vi måste alla visa respekt för den pandemi som nu drabbat Sverige och vår omvärld. Styrelsen vädjar till alla att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Håll kontakt med era grannar som i första hand befinner sig i åldersgruppen 70+. Kanske någon har behov av hjälp med att handla eller något annat viktigt.

Vid senaste veckostädningen rengjordes alla ledstänger i våra trapphus med handsprit. Sollanders kommer att utföra en extrastädning en gång i veckan framöver så länge behov finns. Man kommer då att sprita alla räcken och handtag. Även hissknapparna kommer att spritas samt andra ytor som vi ofta kommer i beröring med. Vid alla entrédörrar finns nu en handspritflaska utplacerad.

Använd dessa! Då bidrar vi alla till att inte sprida pandemin vidare.

Glad Påsk

Brf Styrelsen Slören 2